The Story of the South ของ นวธันย์ รุ่งดิลกโรจน์

02 ต.ค. 2019, 23:38

The Story of the South หมายถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้นักออกแบบถ่ายทอดมุมองต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วใช้สายตาของคนพื้นที่เป็นคนบอกเล่าความอุดมสมบูรณ์ของนครศรีธรรมราชเอง

OTHER VIDEOS

shares