SMART JEWELERS DAY 3 - l’Officine Universelle Buly 1803

25 ก.ค. 2019, 20:10

ต่อเนื่องการเรียนรู้หัวเรื่อง branding จากแบรนด์ของใช้ในชีวิตประจำวันสเกลใหญ่ที่กระจายตัวไปในทั่วโลกชื่อ l’Officine Universelle Buly ผู้คนจดจำคาแรกเตอร์ของ Buly ได้จาก ‘กลิ่น’ และ ‘อัตลักษณ์’ อันสื่อสารผ่าน illustration ลายเส้นสวยและสีสันน่าสนใจ รวมไปถึงรูปแบบการออกแบบภายในร้าน ล้วนสร้างความประทับใจให้จดจำ … ติดตามชมเพิ่มเติมทาง https://youtu.be/tNYtxdS8oCY

OTHER VIDEOS

shares